תקנון סטודיו גוף1 חיפה

1. מטרת התקנון הגדרת היחסים שבין הנהלת הסטודיו למתאמנים. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לזכר ולנקבה כאחד.
2. אין לראות בכל יעוץ כלשהו אשר ניתן למתאמנים ע"י מדריכי הסטודיו – כייעוץ רפואי.
3. סטודיו גוף1 חיפה שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בלוח האימונים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. לא יינתנו זיכויים/החזרים כספיים בעקבות שינויים בלו"ז
4. בין אם בחרת להמשיך ולקרוא התקנון ובין אם לא, עם קבלת אישורך לתנאי התקנון, צוות גוף1 ומנהליו יראו אותך כמסכים לכל תנאיו והוראותיו.
5. לוח האימונים יפורסם ויעודכן באפליקציה ותתאפשר הרשמה לא יותר מ- 14 ימים לפני מועד האימון הרלוונטי. היה ומתבצעים שינויים בלוח הזמנים, תשלח הודעה דרך האפליקציה. באחריות המתאמן להיות ער להתראות (notifications) המתקבלות באפליקציה. במידה ומכשירך אינו מאפשר לאפליקציה לשלוח התראות (כי מוגדר כך), לא תקבל\י התראות.
6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הסטודיו יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית, לשלוח את לוח הזמנים או עדכונים לו גם בהודעת SMS או לפרסמם באתר האינטרנט ובדף הפייסבוק.
7. הגעה לאימון מחייבת השלמת הרשמה מראש באמצעות אפליקציית ARBOX. לקוח אשר לו אין מנוי\כרטיסייה מוגדרים במערכת, לא יוכל להירשם לאימונים עד להסדרת מנוי. במקרה בו יופיע מתאמן לאימון מבלי שהינו מופיע כרשום באפליקציה – רשאים המאמנים שלא לקבלו לאימון.
8. משך כל אימון בסטודיו 50-60 דק', בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של המאמנים.
9. הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות להגביל מתאמן למימוש של שיעור אחד ביום.
10. הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות לבטל שיעור באין מספיק משתתפים. במקרים כאלה, ההנהלה תיצור קשר עם הלקוחות הרשומים ותציע להם חלופות, עפ"י הלו"ז הקיים. באופן כללי יצוין כי הנהלת הסטודיו מאפשרת לרוב קיום אימון עם מינימום 2 משתתפים, אך *מתחייבת* לקיימו במינימום של 3 משתתפים.
11. תקנון זה מחליף ומבטל כל הסכמה אחרת (אם בוצעה בעבר) בין המתאמנים לבין הסטודיו.

התנהגות ולבוש

12. על המתאמנים להתייחס בכבוד ובצורה הולמת ומכבדת זה לזה.
13. המתאמנים יגיעו בלבוש הולם ומתאים לאימוני כושר.
14. בעת שמתבצע אימון בסטודיו, ההמתנה לאימון שאחריו תתבצע מחוץ לסטודיו וללא הפרעה לאימון הקיים. המאמן רשאי לנעול את הדלת בעת שמתקיים אימון.
15. למאמנ\ת הזכות לא לאשר השתתפותו של מתאמן, או לבקש את עזיבתו במקרה בו לא נענה מתאמן להוראות הלבוש או ההתנהגות.
16. המתאמנים ישמעו להוראות המקצועיות של המאמנ\ת ויפעלו בהתאם להנחיות המקצועיות.
17. השימוש בטלפון נייד במהלך השיעורים מפריע למהלך השיעור, למאמן ומתוך כך גם למתאמנים נוספים ועל כן הנו אסור אלא בהפסקות שניתנות ע"י המאמן.

18. הכנסת אורחים שאינם משתתפי האימון אשר נרשמו לאימון ניסיון מוגבלת אך ורק לילדים של הורים המתאמנים בסטודיו. היה והמאמנ\ת חשים כי הדבר מפריע לקיום תקין של האימון או עלול להוות סכנה בטיחותית, יודיעו זאת למתאמן. על אף האמור בסעיף זה, הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר כניסה של ילדים או אנשים אשר נוכחותם עשויה לפגוע במהלך התקין של האימון.

הסדרת מנוי חברות במועדון

18. בכפוף לאמור להלן, החברות בסטודיו גוף1 חיפה מותנית בהסדרת מנוי או כרטיסיה כמפורט. הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לעצב את סוגי המנוי \ הכרטיסיות ולהתאימם כך שייתכנו הבדלים בין סוגי המנוי ומאפייניהם לרבות : מחיר, האפשרות להקפאה, זמני רישום, רישום על בסיס מקום פנוי, הטבות ועוד מאפיינים שניתנים לסוגי מנוי מסוימים ונגרעים מסוגי מנוי אחרים (לדוגמא : מנוי חודשי אל מול כרטיסיה, מנוי חצי שנתי אל מול מנוי שנתי).

19. סוגי מנוי –
א. מנוי חודשי מתחדש – מאפשר מספר מוקצב של כניסות שבועיות ("ניקובים") המתחדשות מידי שבוע ומנוהלות באפליקציית הסטודיו. בשיטת המנוי לא "נצברים" אימונים שלא מומשו במהלך השבוע. המנוי נרכש ומוגדר לפי מס' חודשים.
ב. כרטיסיית אימון – מספר ידוע ומוסכם של כניסות המוקצב ומנוהל דרך אפליקציית הסטודיו. תוקפה של כרטיסיית אימון יחושב במערכת באופן אשר אינו חורג מאימון שבועי אחד לפחות. (למשל 24 אימונים יקבלו 24 שבועות למימוש).
שיטות תשלום –מנוי אימונים חודשי ישולם בכרטיס אשראי וזאת בהוראת קבע או בתשלומים בהתאם ובחלוקה למספר החודשים שנרכשו. לקוח שיבחר לרכוש מנוי שלא באמצעות כרטיס אשראי – ישלם את מלוא מחיר המנוי מראש במזומן, בצ'ק או בהעברה בנקאית.

ג. כרטיסיית אימון "אקסטרה למנוי" – כרטיסיית אימון הניתנת לרכישה רק למי שמחזיק\ה במנוי חודשי מתחדש קיים. כרטיסיה זאת מאפשרת רישום לאימונים מעבר למוגדר במנוי הקיים ובתעריפים מותאמים ושונים מתעריפון הכרטיסייה הרגיל. כרטיסיה זאת הנה בתוקף אך ורק כל עוד ישנו מנוי קיים ופעיל. למען הסר ספק – היה ונגמר המנוי, לא ניתן יהיה למצות אימונים מתוך כרטיסיה זאת אלא לאחר חידוש המנוי.

ד. אימון אקראי \ חד-פעמי – גם ייקרא "אימון ללא חבילה" – אימון המשולם באופן ספציפי לשם הגעה לאימונים בסטודיו ללא רכישת מנוי או כרטיסיה. עלות אימונים יחידים אשר אינם במסגרת מנוי או כרטיסיה – עלותם כ 80 ש"ח \ כניסה.

נוהל ביטולים
20. הרשמה לאימוני אחה"צ\ערב (כל אימון שמתבצע בין השעות 15:00-21:00) ניתנות לביטול ללא עלות עד 7 שעות לפני האימון הרלוונטי.

21. הרשמה לאימוני בוקר\צהריים (כל אימון שמתבצע בין השעות 06:00-14:00) ניתנות לביטול עד לשעה 19:00 של היום הקודם לאימון.

22. כניסה לרשימת המתנה – במידה והאימון המבוקש מלא, תתאפשר הרשמה לרשימת ההמתנה לאימון באמצעות האפליקציה בהתאם להוראות הבאות:

אופן פעולת רשימת ההמתנה : בהינתן מצב בו מתאמן ביטל השתתפותו באימון אשר בו קיימת רשימת המתנה, המערכת רושמת אוטומטית לאימונים, על פי סדר הרשימה, את המתאמן שנרשם ומצוי אחריו ברשימת ההמתנה. המערכת תשלח הודעה באפליקציה ובמייל למתאמן שבוצע עבורו רישום לאימון מתוך רשימת ההמתנה ותיידע אותו על הרשמתו.

23. הסרה מרשימת ההמתנה – במקרה בו החליט מתאמן הרשום לרשימת ההמתנה שלא להשתתף בשיעור, יוכל להסיר עצמו מרשימת ההמתנה כל עוד לא קיבל זימון מהמערכת לשיעור וזאת ללא כל עלות. יובהר כי כל עוד קיים רישום של המתאמן ברשימת ההמתנה, וכל עוד המתאמן לא הסיר עצמו מרשימת ההמתנה, הוא עשוי לקבל הזמנה מחייבת להשתתף באימון בהתראה של עד 3 שעות לפני האימון.

24. היה והוכנס מתאמן לאימון באופן אוטומטי מתוך רשימת ההמתנה, ובמקרה שאינו מעוניין להשתתף בשיעור, יוכל להסיר עצמו באפליקציה מההשתתפות באימון, בכפוף לסעיפים 20,21. במקרה שכזה, זימון להשתתפות באימון יישלח לבא בתור ברשימת ההמתנה. למען הסר ספק, במקרה בו קיבל מתאמן הודעה על כניסתו לאימון מרשימת ההמתנה בטווח זמן מחייב בהתאם לסעיפים 20,21, ביטול ההשתתפות יהיה כרוך בתשלום מלא. לכן על המתאמן לוודא הבנתו את תנאי הרישום לרשימת ההמתנה לפני הצטרפותו. יובהר כי הסטודיו יאלץ לחייב מתאמנים אשר לא יבטלו את הרשמתם במועד הנדרש. החיוב יבוצע באופן אוטומטי ויופחת כניקוב מהכרטיסייה/מנוי על ידי האפליקציה.

עוד יצוין כי הסטודיו אינו אחראי לתקלות באפליקציה. בכל מקרה של תקלה אשר מונעת רישום\הסרה מאימון, על המתאמן לשלוח הודעה למנהל הסטודיו בטלפון 052-8471022 ב SMS או ב whatsapp. יובהר כי לוחות הזמנים ונוהל הביטולים המצויים בתקנון זה יחולו בהתאמה על כל הודעה שתשלח על ידי המתאמן במקרים אלה, הווה אומר כי מועד קבלת ההודעה ע"י הסטודיו יהיה המועד הקובע ויהווה את האסמכתא הרשמית לשעת הביטול\רישום על כל המשתמע מכך ובכפוף לנוהל הביטולים.

הקפאת מנוי

25. אפשרויות ההקפאה:

– ניתן להקפיא מנוי בתיאום עם הנהלת הסטודיו, לתקופה מינימלית של 14 יום ומעלה. בכל מקרה של רצף תקופות עתידיות הסמוכות זו לזו אשר קטנות מ 14 יום, יש לפנות להנהלת הסטודיו לתיאום הקפאה.

– תקופת ההקפאה המקסימלית למנוי של עד 6 חודשים –  חודש.

– תקופת ההקפאה המקסימלית למנוי שנתי ומעלה –  חודשיים.

– תקופת ההקפאה המקסימלית לכרטיסיה עד 24 כניסות – 14 יום (תקופת הקפאה אחת בלבד).

– תקופת ההקפאה המקסימלית לכרטיסיה של 48 כניסות ומעלה – חודש.

26. לא יוקפא מנוי עקב נסיעות קצרות \ חופשות והיעדרויות שמשכן קצר מ 14 יום למעט מקרים מיוחדים כמו באמור בסעיף 25.
27. הקפאת מנוי ללא מסירת תאריך צפוי לחזרה – תתאפשר רק מסיבות בריאותיות\רפואיות ובכפוף להצגת אישור רפואי מתאים.
28. לא תתאפשר הקפאת מנוי רטרואקטיבית – משמע לא ניתן לבקש הקפאה בעבור תקופת מנוי שלא מומשה, מכל סיבה שהיא, ואשר לא הוסדרה בה הקפאה מראש באישור ההנהלה.

העברת מנוי

29. המנוי הנו אישי ואינו ניתן להעברה. העברת מנוי תתאפשר בין בני משפחה מקרבה ראשונה בלבד ובאישור הנהלת הסטודיו בלבד. הסטודיו לא מתחייב לאשר כל בקשה להעברת מנוי. כמו כן לא תתאפשר העברת מנוי למתאמן אחר קיים בסטודיו (למעט לבן משפחה כפי שהוזכר לעיל).

הצהרת בריאות

30. על כל מתאמן בסטודיו חלה חובה לחתום על טופס הצהרת בריאות ולעדכן את הנהלת הסטודיו בכל שינוי במצבו הבריאותי. עד לחתימה על הצהרת בריאות, ייחשב האישור של תקנון זה כהצהרת המתאמן על כשירותו להשתתף באימוני הסטודיו.
31. היה ויידרש לכך ע"י הנהלת הסטודיו, על המתאמן להמציא תעודה רפואית שלא עברו 3 חודשים ממועד הנפקתה המאשרת כשירותו להתאמן בסטודיו. המצאת תעודה רפואית בהקדם הנה באחריות הלקוח ואינה מהווה עילה להקפאת המנוי או לביטולו או לעיכוב תשלום כלשהו.

ביטול מנוי \ כרטיסיה 

ניתן לבטל מנוי\כרטיסיה בסטודיו באופן הבא, ובלבד שלא פג תוקפם:

32. ביטול מנוי יתאפשר בהתראה של 30 ימים מראש ויכנס לתוקפו בסוף תקופה זו. ההחזר הכספי יינתן באופן יחסי, פרו-רטה, בכפוף לאמור בתקנון זה.  ביטול מנוי \ כרטיסיה יחויב על פי תנאי תקנון ביטול זה וזאת ללא כל קשר לסיבת הביטול. המתאמנ\ת מצהירים במעמד אישור התקנון כי תנאי התקנון ברורים והוגנים וכי ניתנה להם האפשרות שלא להסכים ומלכתחילה לא להצטרף לשירות של סטודיו גוף1 חיפה.

33. סכומי המנוי המוסכמים מראש בין סטודיו גוף1 חיפה לבין המתאמנים הם בעבור השלמת כל תקופת ההתחייבות למנוי. על כן, היה וביקש מתאמן לבטל מנוי אימונים חודשי, מכל סיבה שהיא, באמצע תקופת המנוי – על מנת לחשב את סכום התשלום בעבור המנוי (או סכום ההחזר), תחושב מחדש העלות לכל חודש ש*אינו נחשב כבוטל* וזאת באופן הבא:

מנוי חצי-שנתי (6 חודשי אימון):

חודשים 1, 2, 3, 4 – יחושבו לפי עלות של 520 ש"ח\חודש.

*** מהחודש החמישי ואילך – לא ניתן לבטל מנוי חצי שנתי (לא נותר זיכוי חיובי).

 מנוי שנתי (12 חודשי אימון):

חודשים 1, 2, 3, 4 – יחושבו לפי עלות של 520 ש"ח\חודש.

חודשים 5, 6, 7, 8 – יחושבו לפי עלות של 480 ש"ח\חודש.

*** מהחודש התשיעי ואילך – לא ניתן לבטל מנוי שנתי (לא נותר זיכוי חיובי).

> יובהר כי הסכומים הרשומים כאן רלוונטיים למנוי מסוג 2 כניסות בשבוע (+1) בלבד. למנוי הכולל 3 כניסות בשבוע (+1) יהיו סכומי הביטול שונים ובאופן מותאם באופן יחסי.

כרטיסיות אימון

עלות הכניסות לאימונים במסגרת כרטיסיית אימון הן במסגרת ובתנאי של השלמת הכרטיסייה כולה. על כן היה וביקש מתאמן לבטל כרטיסיית אימון, מכל סיבה שהיא, באמצע תקופת המימוש, ייחשב הדבר כמי שביצע\ה אימונ\ים *מחוץ למנוי\כרטיסיית אימון* ועליו יחולו תנאי הביטול הבאים לצורכי חישוב ההחזר (אם מגיע):

33א. חישוב מספר ה"אימונים שבוצעו" :  ייקבע על פי מספר השבועות שעברו מתחילת הכרטיסייה או מספר האימונים שבוצעו בפועל – הגבוה מביניהם, וזאת על מנת להיצמד לכללי תוקף הכרטיסייה הקובע מימוש מינימלי של אימון\שבוע.

33ב. תיקבע העלות היחסית של הכרטיסייה בפועל : על סמך מספר ה"אימונים שבוצעו" (בהתאם לחישוב סעיף 33א), וזאת על בסיס תעריף בסך של 80 ₪ לכניסה ["אימון ללא חבילה", ראה סעיף 19 ד' "סוגי מנוי"].

– על אף האמור לעיל, ללקוח\ה עם כרטיסיה, עדיין עומדת האפשרות לנצל אימונים שלא בוצעו, באופן יום-יומי, עד מקסימום של אימון אחד ביום וכן עד למועד סיום תוקף הכרטיסייה וכל זאת במקום לבטלה. לחלופין ניתן להעבירה לבן-משפחה\חבר, ובתנאי שאינו לקוח\ת הסטודיו. כל זאת בכפוף להסכמת הסטודיו ושיקול דעת הנהלת הסטודיו.

34. עלויות ביטול נוספות – דמי ביטול בסך 100 ש"ח ינקטו על מנת לכסות על הוצ' נוספות לרבות רישום במערכת, עמלות אשראי, ביטול הלקוח במערכת וכל עיסוק מנהלתי הנדרש לביצוע הביטול. כמו כן, כל הטבה נוספת שניתנה, אם ניתנה, במעמד הרכישה או לאורך תקופת המנוי ואשר הנה בעלת ערך שווה-כסף תחויב בתשלום מלא לרבות השתתפות בהרצאות ומבצעים התקפים רק למנויי הסטודיו.

פרטיות

35. המקום מצולם 24 שעות מטעמי אבטחה ותיעוד.
36. עם הסכמתך לתנאי התקנון, הנך מעניק לסטודיו את הזכות לצלם, לתעד ולערוך תמונות \ וידאו ולהעלות לאתר האינטרנט ו\או לדף הפייסבוק של סטודיו גוף1 או כל מדיה אחרת בשימוש סטודיו גוף1 חיפה ובעליו – יובל שטיין ושלום כרמי.
37. עם הסכמתך לתנאי תקנון זה הנך מסכים לקבל כל מידע ו/או דבר פרסומת מטעם הסטודיו בכל אמצעי שהוא, לרבות במייל, הודעת טקסט (למשל, SMS או Whatsapp) ומכתב בדואר-ישראל.
38. הסטודיו מצולם רבות לצורכי תיעוד\שיווק\פרסום – מתאמן שאינו מעוניין להופיע בתיעוד \ צילום, יפנה לגורם המצלם בעת הביצוע ויודיע לו על סירובו. יחד עם זאת, לא ימנע המתאמן מהמדריכ\ה את המשך הצילום בסטודיו של מתאמנים אחרים בקבוצה וימקם עצמו בסטודיו בהתאם.

צוות המועדון ומערכת השעות

הנהלת הסטודיו רשאית לשנות ולעדכן מידי פעם את לוח האימונים (להוסיף \ להחסיר). כמו כן ההנהלה רשאית לעדכן ולשנות את צוות המאמנים הקיים במועדון בהתאם לצרכיה ולפי שיקול דעתה הבלעדי ועל כן לא יהוו שינויים אלה עילה לביטול מנוי \ הפסקת חברות שלא על פי תנאי הביטול הרגילים.

לסטודיו גוף1 חיפה הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת.
בכל מקרה של שינוי תנאי ההתקשרות תשלח הודעה לכלל המתאמנים באמצעות האפליקציה ובמייל.

שונות

39. הסטודיו אינו אחראי לכל אובדן ו\או נזק לרכוש של המתאמנים, לרבות בגין גניבה.8

נוגה מביאה איתה נסיון סופר-עשיר בתחומים מגוונים והשכלה מגוונת הכוללת אימון פונקציונאלי, קרדיו, TRX, יוגה, פילאטיס ועוד.. ומעבירה בסטודיו אימון כוח ייחודי לחיטוב וחיזוק השרירים ולא סתם היא קוראת לו Power Time.